Type to search

DOMÁCE

Sudca Šamko: “ŤAŽKO dokázať, že vyšetrovatelia násilne zasahujú do psychiky obvinených.”

Edita Silna
Edita Silna jan 05

Politika je dlhodobo otriasaná rôznymi kauzami súvisiacimi s podozreniami zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, z manipulácií rôznych trestných konaní a z nie zrovna legálneho narábania s obvinenými vo väzbe.

Sudca Krajského súdu Peter Šamko v blogu na portáli pravnelisty.sk popisuje „preparáciu“ obvineného ako vyšetrovaciu metódu slúžiacu na získanie priznania obvineného a udávanie iných osôb. Práve za touto „preparáciou“ sa podľa odborníka môžu skrývať nekalé praktiky, ktoré momentálne existujú v trestných konaniach nie len podľa politickej opozície, ale aj podľa viacerých odborníkov.

„Jed­nou z do­po­siaľ vy­uží­va­ných efek­tív­nych me­tód ako „dot­la­čiť“ ob­vi­ne­né­ho k „dob­ro­vol­né­mu“ priz­na­niu a aj k prí­pad­né­mu udá­va­niu iných osôb je me­tó­da „pre­pa­rá­cie“ ob­vi­ne­né­ho (vo vý­zna­me pos­tup­né­ho prip­ra­ve­nia, spra­co­va­nia ob­vi­ne­né­ho, aby vy­po­ve­dal že­la­teľ­ným spô­so­bom), kto­rá bo­la dob­re zná­ma už v mi­nu­los­ti a kto­rá sa zjav­ne s priaz­ni­vý­mi vý­sled­ka­mi vy­uží­va or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní do­po­siaľ,“ tvrdí Šamko, ktorý zároveň konštatuje, že metóda je do takej miery sporná, že by z dnešnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní mala byť úplne vylúčená.

Fyzický nátlak, ktorý bol využívaný v minulosti, bol vraj prevažne vystriedaný nátlakom psychickým, ktorý má pre vyšetrovateľov určité výhody: „Psy­chic­ké do­nú­te­nie má už inú pro­ces­nú kva­li­tu, pre­to­že je tak­mer ne­mož­né ho preu­ká­zať, prí­pad­ne sa ne­be­rie až tak váž­ne ako ná­si­lie fy­zic­ké (veď je pred­sa sa­moz­rej­mé, že väz­ba na tak­mer kaž­dé­ho vplý­va psy­chic­ky ne­ga­tív­ne) a na­vy­še, čas­to ta­ké­to psy­chic­ké ná­si­lie ani ne­mož­no zis­tiť, pre­to­že ob­vi­ne­ný sa dos­ta­ne do ta­ké­ho du­šev­né­ho sta­vu, že už iba me­cha­nic­ky opa­ku­je svo­je vý­po­ve­de a to aj po prí­pad­nom pre­pus­te­ní z väz­by na slo­bo­du, či v ko­na­ní pred sú­dom.“

Vzhľadom na to, že je metóda ťažko odhaliteľná a psychický nátlak na obvineného môže prekračovať medze bez toho, aby sa to odhalilo, navrhuje Šamko túto metódu úplne vypustiť z vyšetrovacích metód: „Me­tó­du pre­pa­rá­cie ob­vi­ne­né­ho ako spô­sob zís­ka­nia priz­na­nia ob­vi­ne­né­ho a prí­pad­ne aj uda­nia iných osôb je nut­né dô­raz­ne od­miet­nuť. Ide o me­tó­du, kto­rú je pot­reb­né po­va­žo­vať za tor­tú­ru a to pre­to, že ide o ná­sil­ný zá­sah do psy­chi­ky člo­ve­ka, o nep­rí­pus­tné ov­plyv­ňo­va­nie je­ho vô­le s cie­ľom, aby ka­júc­ne piz­nal svo­ju vi­nu a je bez vý­zna­mu, či sku­toč­nú ale­bo vy­mys­le­nú. V tom­to sme­re mož­no uviesť aj § 121 ods. 1 Tr. por. ve­ta dru­há, pod­ľa kto­ré­ho ob­vi­ne­ný nes­mie byť k vý­po­ve­di ani k priz­na­niu ni­ja­kým ne­zá­kon­ným spô­so­bom do­nu­co­va­ný. Me­tó­du pre­pa­rá­cie ob­vi­ne­né­ho pri­tom cel­kom ur­či­te ne­mož­no ozna­čiť za zá­kon­ný spô­sob do­nú­te­nia ob­vi­ne­né­ho k priz­na­niu,“ uzavrel.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak